پروتز اندام تحتانی

موارد استفاده
پروتز های اندام تحتانی، با توجه به سطح قطع عضو انواع متفاوتی دارند، که شامل پروتز روی انگشتان پا، پروتز روی مچ پا، پروتز زیر زانو، پروتز روی زانو و پروتز بالای زانو می باشند.با توجه به نیاز بیمار و سطح انتظار بیمار از پروتز از جنس های متفاوتی ساخته می شوند.


پروتز اندام فوقانی

موارد استفاده
پروتز های اندام فوقانی، با توجه به سطح قطع عضو انواع متفاوتی دارند، که شامل پروتز روی انگشتان دست، پروتز روی مچ دست، پروتز زیر آرنج، پروتز روی آرنج، پروتز بالای آرنج و پروتز مایوالکتریک می باشند.با توجه به نیاز بیمار و سطح انتظار بیمار از پروتز از جنس های متفاوتی ساخته می شوند.

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ