AFO Brace

موارد استفاده
افتادگی مچ پا(دراپ فوت)
بعد از سکته مغزی
بعد از آسیب نخاعی
بعد از سکته قلبی
به عنوان آتل پس از گچ گیری
به عنوان آتل پس از جراحی
بی ثباتی داخلی یا خارجی مچ پا
ترمیم تاندون آشیل
بعد از بیماری شارکو ماری توث


Denis Brown Brace

موارد استفاده
کلاب فوت کودکان
بعد از جراحی دفورمیتی های پای کودکان


PTB Brace

موارد استفاده
شکستگی جوش نخورده در استخوان ساق و مچ پا
بعد از بیماری شارکو ماری توث


Short Leg Brace

موارد استفاده
افتادگی مچ پا(دراپ فوت)
بی ثباتی داخلی یا خارجی مچ پا
بعد از سکته ی مغزی
بعد از سکته ی قلبی


Hallux Valgus Splint

موارد استفاده
انحراف شست پا(هالوکس والگوس)


KAFO Brace

موارد استفاده
فلج اطفال
آسیب نخاعی
شکستگی استخوان ران و ساق
پوکی استخوان شدید


Hinge Knee Brace

موارد استفاده
پس از جراحی
بعد از صدمه یا ضربه ی شدید به زانو
آرتروز شدید زانو
عقب زدگی زانو
آسیب لیگامان ها و منیسک های زانو
بی ثباتی یا دررفتگی زانو


Varus / Valgus Brace

موارد استفاده
زانوی پرانتزی یا ضربدری


HKAFO Brace

موارد استفاده
آسیب نخاعی
بیماران دارای عدم تعادل
بیماران دارای عدم ثبات مفصلی
بیماران فلج مغزی شدید


Scottish Rite Brace

موارد استفاده
بیماری پرتس
دررفتگی مادرزادی مفصل لگن


Hip Abduction Brace

موارد استفاده
بی ثباتی مفصل لگن
جلوگیری و درمان پس از تعویض کامل مفصل لگن

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ